VYHLÁSENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektov údajov (ďalej len „GDPR“)

I. Správca osobných údajov

Spoločnosť Flashtones s.r.o., Vrázova 1059/8, 150 00, Praha 5, IČO: 04275764, DIČ: CZ04275764, je od 28. júla 2015 zapísaná v obchodnom registri C 245099/MS Vás týmto v súlade s čl. 12 GDPR informuje o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzavretím zmluvného či iného právneho vzťahu so správcom, alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi či na plnenie zákonných povinností správcu .

III. Zdroje osobných údajov

Osobné údaje správca získava:
• priamo od subjektov údajov (registrácia a nákupy cez e-maily, telefón, chat, webové stránky, kontaktný formulár na webe, sociálne siete, vizitky, formuláre marketingových súťaží ai.)
• od obchodných partnerov
• z verejne prístupných registrov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam, insolvenčný register a pod.), od orgánov štátnej správy alebo na základe osobitných právnych predpisov

IV. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

• adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektov údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje – napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné podobné informácie)
• popisné údaje (napr. bankové spojenie)
• ďalšie údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy
• údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracované v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií či video záznamu, použitie osobných údajov za účelom personálnych konaní a i.)
• video záznam návštevníka v priestoroch správcu monitorovaných kamerovým systémom správcu; o umiestnení kamerových systémov je každý návštevným informovaný informačnými ceduľami

V. Kategórie subjektov údajov

• zákazník správcu
• zamestnanec správcu
• dodávateľ
• iná osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu k správcovi
• uchádzač o zamestnanie

VI. Kategória príjemcov osobných údajov

• finančné ústavy
• verejné ústavy
• spracovateľ
• štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
• zamestnanci správcu
• osoby, ktoré osobné údaje využívajú na plnenie svojich zmluvných povinností voči správcovi (napr.: na rezerváciu ubytovacích, programových a prepravných služieb a pod.)
• a prípadne ďalšie osoby v súlade s GDPR a ďalšími platnými právnymi predpismi

VII. Účel spracovania osobných údajov

• účely obsiahnuté v rámci súhlasu dotknutej osoby
• rokovania o zmluvnom vzťahu
• plnenie zmluvy
• ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)
• archívnictvo vedené na základe zákona
• výberové konania na voľné pracovné miesta
• marketingové akcie a propagácia správcu
• plnenie zákonných povinností zo strany správcu

VIII. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, príp. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Na tento účel správca prijal technickoorganizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektu údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

IX. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách alebo v príslušných právnych predpisoch ide o čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie práv a povinností plynúcich tak zo záväzkového vzťahu, ako aj z príslušných právnych predpisov.

X. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. V súlade s článkom 6 ods. 1 GDPR môže správca bez súhlasu dotknutej osoby spracovávať tieto údaje:
• subjekt údajov udelil súhlas na jeden alebo viac konkrétnych účelov,
• spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrenia prijaté pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto    subjektu údajov,
• spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje,
• spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
• spracovanie je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je poverený správca,
• spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov
V rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu/profilovaniu osobných informácií.

XI. Práva subjektov údajov

A) právo na prístup k informáciám o spracovaní osobných údajov, a to:
• informácie o účeloch spracovania osobných údajov;
• informácie o kategóriách dotknutých osobných údajov;
• informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;
• informácie o plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené;
• skutočnosť, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania;
• upresnenie oprávneného záujmu správcu;
• informácie o zdroji, z ktorého osobné údaje pochádzajú.

B) právo na opravu / aktualizáciu / doplnenie osobných údajov:
• Máte právo kedykoľvek požadovať od správcu, aby vykonal opravu nepresných či už neaktuálnych osobných údajov, prípadne ich doplnenie.

C) právo na výmaz osobných údajov:
• Máte právo požadovať, aby správca vymazal osobné údaje, a to v GDPR taxatívne uvedených dôvodoch.

D) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov:
• Máte právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR.

E) právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov:
• Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu (zasielanie obchodných ponúk), vrátane profilovania a spracovania osobných údajov, ktoré sa opiera o náš oprávnený záujem.

F) právo prenosnosti osobných údajov:
• Máte právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov – to znamená, že môžete požadovať, aby sme Vám poskytli nami spracovávané osobné údaje v elektronickej podobe tak, aby boli ľahko prenositeľné k inému správcovi. Toto právo sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré sme získali v elektronickej podobe, a to na základe Vášho súhlasu alebo na základe uzatvorenej zmluvy.

G) právo na ľudský zásah:
• Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodovania, založeného výhradne na automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

H) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním:
• Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas, udelený v minulosti správcami údajov na spracovávanie vašich osobných údajov, a to v čiastočnom alebo plnom rozsahu.

I) právo podať sťažnosť na dozornom úrade:
• Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovávaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu zákona, resp. európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV.